Hotel de Sluiskop
Hotel Restaurant "De Sluiskop"  -  Pastoriedijk 325  -  3195 HD Pernis - Tel: +31-10-4160768 - Fax: +31-10-4722909 - info@sluiskop.nl Facebook de sluiskop
NL  uk  Germany

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

van

Hotel de “Sluiskop”

 

gevestigd en kantoorhoudende

te Pernis

 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam te Rotterdam op

2 April 2004 onder nummer 24083580.

Samengesteld door IMNederland B.V. te Ermelo

Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden.

 

1. ALGEMEEN

 

a.         Op al onze diensten, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend onze

            algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen kunnen slechts schriftelijk met ons

            overeengekomen worden.

 

b.         Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan wij

            gebruik maken of hebben gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van overeenkomsten

            en/of bij het exploiteren van ons bedrijf.

 

c.         Onder het verlenen van diensten wordt verstaan het verstrekken van logies en/of spijs

            en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (vergader)ruimte en/of terreinen, alles

            met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten.

 

d.         Onder de gast en wederpartij wordt verstaan de natuurlijk perso(o)n(en), bedrijven of

            organisaties met wie wij een overeenkomst sluiten of gesloten hebben.

 

e.         Onder reserveringswaarde moet worden verstaan: de totale omzetverwachting inclusief

            bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en b.t.w. terzake een met de gast en/of wederpartij

            gesloten overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de bij ons geldende

            gemiddelden.

 

f.          Onder annulering wordt verstaan de door de gast en/of wederpartij gedane schriftelijke

            mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen

            gebruik zal worden gemaakt of de door ons gedane schriftelijke mededeling dat de

            overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet worden verstrekt.

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Hotel de “Sluiskop”

 

2. AANBIEDINGEN

 

a.         Alle door ons gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een overeenkomst

            zijn vrijblijvend en onder voorbehoud. Indien wij, na aanvaarding door de gast en/of

            wederpartij, binnen redelijke termijn een beroep doen op dit voorbehoud, wordt de

            beoogde overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen. Alle door ons gedane

            aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is

            vermeld.

 

b.         Voor wat betreft de opgaven van gegevens van de gast en/of wederpartij zijn wij niet

            aansprakelijk voor de onjuiste opgave van deze gegevens.

 

3. OVEREENKOMST

 

a.         Wij behouden ons het recht voor te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van

            een overeenkomst te weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt

            louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht

            (discriminatie).

 

b.         Na de totstandkoming van de overeenkomst worden aanvullende afspraken geacht deel

            uit te maken van de overeenkomst.

 

c.         Overeenkomsten voor de gast en/of wederpartij die zijn aangegaan door tussenpersonen

            al dan niet in naam van hun relatie, worden geacht mede voor rekening en risico van

            deze tussenpersonen te zijn gesloten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn

            wij aan deze tussenpersonen geen commissie of provisie verschuldigd.

 

d.         Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de gast en/of

            wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeen-

            komst. De beoordeling daarvan ligt aan ons. Wij zijn gerechtigd zekerheid van de gast

            en/of wederpartij te eisen zodat zowel aan de geldelijke als aan de overige verplichtingen

            voldaan zal worden ongeacht de stand van zaken in de uitvoering van de overeenkomst.

 

e.         Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig

            mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangeteken-

            de brief aan ons medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aan-

            spraak dan ook. Geringe afwijkingen in de uitvoering van een overeenkomst leveren

            geen grond tot reclame.

 

f.          Bij het sluiten van overeenkomsten zal ten allen tijde met de privacy van persoons-

            gegevens rekening gehouden worden.

 

g.         Wij zijn nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten in ons hotel kunnen

            voorwaarden verbinden aan toelating.

 

h.        Wij zien niet gehouden goederen van de gast in bewaring te nemen.

 

i.          De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden en

            vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van een cateringovereenkomst,

            waaronder inbegrepen auteursrechten.

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Hotel de “Sluiskop”

4. PRIJZEN

 

            Onze prijzen zijn vermeld in Euro’s exclusief BTW en alle andere van overheidswege

            opgelegde heffingen.

 

5. ANNULERING

 

a.         Wij zijn gerechtigd een overeenkomst te annuleren, tenzij door de gast en/of weder-

            partij schriftelijk wordt aangegeven dat zij wenst dat wij afstand doen van deze

            annuleringsbevoegdheid. De gast en/of wederpartij doet dan tevens afstand van

            haar annuleringsbevoegdheid.

 

b.         Wij zijn te allen tijde bevoegd tot het annuleren van een overeenkomst zonder dat

            wij tot betaling gehouden zijn, indien er voldoende aanwijzingen zijn dat de op grond            

            van de overeenkomst te houden bijeenkomst in of buiten ons hotel een zodanig ander

            karakter heeft dat wij de overeenkomst niet gesloten zouden hebben, indien wij van het

            werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte waren. Indien de bijeenkomst na

            begonnen te zijn, door ons wordt geannuleerd, wordt een vergoeding naar tijdseven-

            redigheid berekent.

 

c.         In de gevallen dat een gast en/of wederpartij na reservering de overeenkomst niet

            nakomt, is de gast en/of wederpartij in alle gevallen verplicht tot betaling van in elk

            geval de reserveringswaarde.

 

 

d.         Wanneer door de gast en/of wederpartij een reservering is gemaakt voor een van

            onze diensten geldt voor annulering van de overeenkomst door die gast en/of weder-

            partij dat bij annulering van 24 uur of minder voor de ingangsdatum van de overeen-

            komst, de gast en/of wederpartij gehouden kan worden tot betaling van de gehele

            reserveringswaarde. Bij annulering van minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum

            van de overeenkomst is de gast en/of wederpartij gehouden tot betaling van 50% van

            de reserveringswaarde. Bij annulering van een overeenkomst voor groepen geldt

           bij minder dan 7 dagen voor ingangsdatum een betaling van 100% van de ingangsdatum  

           en bij minder dan 14 dagen voor ingangsdatum een betaling van 50% van de
 
         reserveringswaarde.

 

e.         Het bepaalde in de voorgaande artikelen geldt tevens voor overeenkomsten

            betreffende het restaurant, verhuur van (vergader)ruimte, catering en alle overige

            reserveringen. Voor de hotelovereenkomst geldt daarbij dat wij de resevering als

            vervallen kunnen beschouwen wanneer de gast zich niet op de gereserveerde dag

            om 18.00 uur bij ons heeft gemeld. Voor het restaurant geldt daarbij dat indien de

            gast niet binnen half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd, wij de

            reservering als geannuleerd mogen beschouwen.

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Hotel de “Sluiskop”

 

6. OVERMACHT

 

a.         Wij zijn verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te

            verlenen. Deze verplichting geldt echter niet indien er sprake is van overmacht.

            Onder overmacht wordt verstaan iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of

            onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst zodanig bemoei-

            lijkt dat het onmogelijk of bezwaarlijk wordt de overeenkomst uit te voeren. Onder

            zodanige omstandigheden worden verstaan omstandigheden bij personen, diensten of

            instellingen, waarvan wij gebruik maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede

            iedere omstandigheid die als overmacht, opschortende of ontbindende voorwaarde geldt,

            waaronder mede overmacht van deze personen, diensten en instellingen. Onder

            overmacht wordt verstaan: elke van beide partijen onafhankelijke en/of onvoorziene

            omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere

            partij niet meer kan worden verlangd.

 

b.         Wij hebben het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de

            overmacht van tijdelijke aard is. Zodra de overmachtsituatie opgegeven is, zullen wij

            de uitvoering binnen veertien dagen aanvangen dan wel voortzetten.

 

c.         In geval van een blijvende overmachtsituatie, de beoordeling daarvan ligt bij ons, kan

            een regeling getroffen over de ontbinding van de overeenkomst. Het gedeelte van de

            prestatie die voor de overmachtsituatie reeds gerealiseerd was, wordt in dat geval

            gefactureerd.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

 

a.         De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit hoofdstuk geldt alleen niet voor zover wij

            terzake een vergoeding hebben ontvangen van een verzekeringsmaatschappij of een

            andere derde.

 

b.         Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging en verlies van goederen die door een gast

            en/of wederpartij in ons hotel zijn gebracht. Aansprakelijkheid aan onze kant ontstaat

            alleen indien er sprake is van beschadiging of verlies van goederen door opzet of

            schuld door ons.

 

c.         Er bestaat geen aansprakelijkheid voor schade direct of indirect aan wie of wat ontstaan

            als gevolg van een gebrek of omstandigheid in/op roerend goed of in onroerend goed

            waarvan wij houder/huurder/eigenaar of (erf)pachter zijn. Aansprakelijkheid aan onze

            kant bestaat in het algemeen alleen indien er sprake is van opzet of grove schuld door

            ons. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan

            als gevolg van het nuttigen van door ons bereide of geserveerde levensmiddelen.

 

d.         De gast en degene die haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die

            wij lijden die een direct of indirect gevolg is van wanprestatie en/of onrechtmatige daad.

            Onder onrechtmatige daad kan tevens worden verstaan de overtreding van onze huis-

            regels. Alsmede alle schade ontstaan door enig dier of enige zaak waarvan zij houder

            zijn of onder hun toezicht staan.

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Hotel de “Sluiskop”

 

8. GEVONDEN VOORWERPEN

 

a.         Verloren of achtergelaten voorwerpen achtergelaten in het gebouw en zijn aanhorig-

            heden, welke door de gast gevonden worden, dienen met bekwame spoed bij de

            receptie te worden ingeleverd.

 

b.         Van voorwerpen die niet binnen een jaar na inlevering worden geclaimd door de

            rechtmatige eigenaar wordt de eigendom door ons verkregen.

 

c.         Indien gevonden voorwerpen door ons worden toegezonden aan de gast, komen de

            kosten hiervan voor rekening van de gast. Wij zijn nimmer tot toezending verplicht.

 

9. BETALING

 

a.         Alle rekeningen, daarbij ook horende de rekeningen terzake annulering zijn verschuldigd

            op het moment dat zij aan de gast en/of wederpartij gepresenteerd worden. Rekeningen

            dienen contant betaald te worden tenzij anders is overeengekomen.

 

b.         Indien is overeengekomen op een andere wijze te betalen dan contante betaling, dient

            de betaling binnen veertien dagen aan ons te zijn voldaan. Indien wij een factuur

            verzenden zijn wij gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbe-

            drag in rekening te brengen. Deze toeslag vervalt indien de gast de factuur binnen

            veertien dagen voldoet.

 

c.         Voor gebruik van kluisjes, telefoon, t.v. en overige diensten kan/wordt door ons een

            extra vergoeding in rekening worden gebracht.

 

d.         De gast en/of wederpartij is hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke hij aan

            ons uit welken hoofde dan ook is verschuldigd. Geen gast en/of wederpartij kan zich

            beroepen op uitwinning.

 

e.         Door de gast en/of wederpartij verrichtte betalingen gelden in de eerste plaats tot

            voldoening van verschuldigde rente en gemaakte kosten tot voldoening van de

            verschuldigde factuur. Na voldoening van die kosten zullen betalingen worden afgeboekt

            op de verschuldigde factuur.

 

f.          Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de

            gast en/of wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een rente

            verschuldigd die 2% boven de wettelijke rente ligt.

 

            Een gedeelte van de maand geldt hierbij als een hele maand. Daarnaast komen alle

            gemaakte en te maken buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten voor

            rekening van de gast en/of wederpartij.

 

g.         Indien de gast en/of wederpartij niet aan alle verplichtingen jegens ons heeft voldaan, zijn

            wij gerechtigd al zijn goederen die binnen ons hotel zijn gebracht onder ons te houden

            totdat aan alle verplichtingen zijn voldaan. Naast een retentierecht komt ons ook een

            pandrecht toe op de betreffende goederen.

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Hotel de “Sluiskop”

 

 

h.        Wij zijn nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke

            betaalmiddelen te accepteren en kunnen hieraan voor acceptatie voorwaarden

            verbinden.

 

i.          Wij zijn telkens gerechtigd van de gast en/of wederpartij tussentijdse betaling te

            verlangen van inmiddels verleende diensten.

 

j.          Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van de gast en/of

            wederpartij wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen,

            zullen de meerkosten daarvan aan de gast en/of wederpartij worden doorberekend.

 

k.         Indien de gast en/of wederpartij drank nuttigt die niet door ons wordt verstrekt, is de

            gast en/of wederpartij per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld aan ons

            verschuldigd. Bij niet door ons verstrekte spijzen is aan ons keukengeld verschuldigd.

            De bedragen worden ofwel vooraf overeengekomen of in redelijkheid vastgesteld.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT

 

            Op al onze overeenkomsten, uitvoeringen en aanbiedingen is uitsluitend Nederlands

            Recht van toepassing.

 

11. GESCHILLEN

 

a.         Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige

            voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of nadere overeenkomsten van

            welke zodanige overeenkomsten van welke zodanige overeenkomsten een uitvloeisel

            zijn worden beslecht door de Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied

            onze woonplaats gelegen is, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 

b.         Alle vorderingen van de gast en/of wederpartij verjaren na verloop van een jaar na het

            moment waarop zij zijn ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafel Reserveren

Bezorgservice